Yttranden

Yttranden från 2023

Yttranden från 2022

Yttranden från 2021

Års 2020 och alla äldre yttranden kan du läsa på rubriknivå nedan. Behöver du handlingarna, kontakta gränsälvskommissionens kansli via e-post: info(at)fsgk.se

2020 Yttranden
2020-12-21 Yttrande angående nationellt värdefulla landskapsområden (Finland)
2020-12-17 Yttrande angående Haparanda riskhanteringsplan
2020-10-12 Yttrande angående Torneå Karhakkamaa vindkraftspark
2020-09-10 Yttrande angående förslag till laxfiskekvoten år 2021 på Östersjön
2020-08-04 Yttrande angående Outokumpu-verkens miljö- och vattenhushållningstillstånd
2020-06-15 Yttrande angående vattenförvaltningsutredningen ”En utvecklad vattenförvaltning”
2020-03-03 Gränsälvskommissionens yttrande om fiskestadgan
2020-02-17 Yttrande om Pajala avloppsreningsverk
2020-02-14 Yttrande om Mattila vattenskyddsområde
2020-01-08 Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå

2019 Yttranden

2019-12-16 Yttrande angående Torneälvens fiskestadga år 2020
2019-10-31 Viktiga frågor Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027
2019-07-01 Yttrande om ekonomisk säkerhet av Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk
2019-07-01 Yttrande angående Talga Graphene AB samrådsmaterial av graffitgruva i Kiruna
2019-06-27 Yttrande om Kolari reningsverkets tillståndsansökan
2019-05-10 Yttrande om Pajala reningsverk
2019-03-06 Yttrande om Kaunis Iron MKB-processen i Pajala
2019-02-26 Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga
2019-02-22 Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen
2019-01-25 Yttrande om Torneälvens fiskestadga
2019-01-17 Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll
2018 Yttranden
2018-12-12 Yttrande om delvis återkallelse av tillstånd till gruvverksamhet i Pajala
2018-11-30 Yttrande om förordningsförslag i det kommersiella fisket i Finland
2018-11-01 Yttrande om planerade fiskelagsförändringar i Finland
2018-09-12 Yttrande om års 2019 fiskekvot i Östersjön
2018-07-05 Yttrande om vattenvård inom Torneälvs vattendistrikt
2018-05-25 Yttrande om Rautuvaara och Hannukainen gruvindustrimområdens delgeneralplan
2018-04-26 Yttrande om kvotsystem för kommersiellt fiske i Finland
2018-02-26 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga
2018-01-19 Yttrande om miljötillstånd för HaparandaTorneå reningsverk 
Yttranden 2017
2017-11-06 Yttrande om MSB rapport om områden med betydande översvämningsrisk
2017-09-11 Yttrande om års 2018 fiskekvot i Östersjön
2017-03-28 Yttrande om förslag till Hannukainen gruvområde delgeneralplan i Kolari kommun
2017-02-28 Yttrande om förförordningar (Finland) som reglerar laxfisket
2017-02-24 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2017
Yttranden 2016
2016-09-07 Yttrande om fiskekvoter år 2017 på Östersjön
2016-08-22 Yttrande om Pello kommuns delgeneralplan för Palovaara vindkraftpark
2016-06-01 Yttrande om Hannukainen gruva bearbetningskoncession i Kolari kommun
2016-04-29 Yttrande om nationellt värdefulla landskapsområden i Finland
2016-04-13 Yttrande om vindkraftspark Reväsvaara delgenral plan i Ylitornio kommun
2016-01-15 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga  2016
2016-02-17 Yttrande om omprövning av anläggningen Risuddens avloppsreningsverk
Yttranden 2015
2015-12-15 Yttrande om Rautuvaara avloppsreningsverk som rensar Ylläs avloppsvatten 
2015-12-10 Yttrande om tillståndsvillkoren för Kolari avloppsreningsverk
2015-12-04 Yttrande om bearbetningskoncession för Isovuoma torvbrytning i Övertorneå
2015-09-08 Yttrande om fiskemöjligheter på Östersjön under 2016
2015-07-10 Yttrande om Reväsvaara vindkraftspark miljökonsekvensbeskrivning
2015-06-01 Yttrande om tillstånd för fortsatt drift av Bottenvikens Reningsverk AB i Haparanda
2015-04-30 Yttrande om Torneälvs och Bottenvikens vattenförvaltningsplan 2016-2021
2015-04-30 Yttrande om Torneås och Haparandas översvämningsriskhanteringsplan
2015-02-05 Yttrande om Torneälvens fiskestadga år 2015, förhandlingar med Sverige
2015-01-26 Yttrande om generalplanen för vindkraftbygge i Enontekis kommun, Finland
Yttranden 2014
2014-12-04 Yttrande om miljökonsekvensbedömningsprogram för Reväsvaara vindkraftspark i Ylitornio kommun
2014-10-15 Yttrande om Haparandas riskhanteringsplan (översvämning)
2014-09-18 Yttrande om Östersjöns laxkvot år 2015
2014-07-04 Yttrande om MKB angående Palovaara -Ahkiovaara vindkraftspark i finska Pello
2014-07-04 Yttrande om Haparanda reningsverk miljötillstånd
2014-06-27 Yttrande om Neova AB:s Isovuoma torvproduktion i Övertorneå
2014-06-27 Yttrande om Kaunisvaara miljötilltåndsansökan
2014-06-13 Yttrande om miljötillstånd till Leväjänkkä torvbrytningsområde
2014-05-23 Yttrande om förslag till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan
2014-02-28 Yttrande om Finlands nationella laxstrategi
2014-02-07 Yttrande om gruvdistriktsansökan till Tukes
2014-02-05 Yttrande om förhandlingarna med Sverige om Torne älvs fiskeområde
2014-02-03 Yttrande om propositionen till en ny fiskelag i Finland
Yttrande 2013
2013-11-25 Yttrande om Northlands Hannukainen gruva MKB
2013-09-23 Yttrande om Norrbottens vattenförsörjningsplan
2013-09-16 Yttrande om laxkvoten på Östersjön år 2014 
2013-08-23 Yttrande om delgeneralplan för Torneå Röyttä vindkraftspark
2013-08-16 Yttrande om MKB-rapport för Outokumpu LNG-terminal
2013-06-04 Yttrande om arbetsprogram och väsentliga frågor på Torneälvens vattendistrikt
2013-02-07 Yttrande om MKB-program för Outokumpu LNG-terminal
2013- 02-01 Yttrande om fiskestadga för Torneälven 2013 och förhandlingarna med Sverige
2013-01-14 Yttrande om miljötillståndsansökan för Pello avloppsreningsverk
2013-01-14 Yttrande om miljötillståndsansökan för Ylitornio avloppsreningsverk
Yttrande 2012
2012-12-20 Recipientkontrollplan på Torne-Muonioälven under 2013-2018, yttrande
2012-12-05 Begränsandet av fiske på Östersjön
2012-10-15 Tillstånd för Kaunisvaara gruvan
2012-09-10 Miljötillstånd för Ylläs avloppsreningsverk
2012-09-07 Års 2013 fiske på Östersjön
2012-08-23 Haparanda översiktsplan
2012-08-21 Gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivningar
2012-05-22 Leveäniemi dagbrottstömningen i Kiruna
2012-04-30 God havsmiljö
2012-03-16 Röyttä vindkraftsparks delgeneralplan
2012-03-01 Muonio Särkijärvis fiskodlingsanstalt
2012-02-09 Om Jokivuoma torvbrytningsområde
Yttranden 2011

2011-02-02 Översiktsplan Pajala kommun
2011-03-25 Mielmukkavaaras detaljplan
2011-04-26 Järnmalmgruvan Hannukainens MKB
2011-06-27 Områden med betydande översvämningsrisk i Lappland​
2011-05-03 Fisket i Torneälvens fiskeområde
2011-10-14 Västra Lapplands landskapsplan
2011-12-02 Fiskestadgan för Torneälvs fiskeområde
2011-12-07 Om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Östersjöns laxbestånd