Yttranden

Yttranden från 2024

Yttranden från 2023

Yttranden från 2022

Yttranden från 2021

Års 2020 och alla äldre yttranden kan du läsa på rubriknivå nedan. Behöver du handlingarna, kontakta gränsälvskommissionens kansli via e-post: info(at)fsgk.se

2020 Yttranden
2020-12-21 Yttrande angående nationellt värdefulla landskapsområden (Finland)
2020-12-17 Yttrande angående Haparanda riskhanteringsplan
2020-10-12 Yttrande angående Torneå Karhakkamaa vindkraftspark
2020-09-10 Yttrande angående förslag till laxfiskekvoten år 2021 på Östersjön
2020-08-04 Yttrande angående Outokumpu-verkens miljö- och vattenhushållningstillstånd
2020-06-15 Yttrande angående vattenförvaltningsutredningen ”En utvecklad vattenförvaltning”
2020-03-03 Gränsälvskommissionens yttrande om fiskestadgan
2020-02-17 Yttrande om Pajala avloppsreningsverk
2020-02-14 Yttrande om Mattila vattenskyddsområde
2020-01-08 Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå

2019 Yttranden

2019-12-16 Yttrande angående Torneälvens fiskestadga år 2020
2019-10-31 Viktiga frågor Bottenvikens vattendistrikt 2021-2027
2019-07-01 Yttrande om ekonomisk säkerhet av Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk
2019-07-01 Yttrande angående Talga Graphene AB samrådsmaterial av graffitgruva i Kiruna
2019-06-27 Yttrande om Kolari reningsverkets tillståndsansökan
2019-05-10 Yttrande om Pajala reningsverk
2019-03-06 Yttrande om Kaunis Iron MKB-processen i Pajala
2019-02-26 Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga
2019-02-22 Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen
2019-01-25 Yttrande om Torneälvens fiskestadga
2019-01-17 Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll
2018 Yttranden
2018-12-12 Yttrande om delvis återkallelse av tillstånd till gruvverksamhet i Pajala
2018-11-30 Yttrande om förordningsförslag i det kommersiella fisket i Finland
2018-11-01 Yttrande om planerade fiskelagsförändringar i Finland
2018-09-12 Yttrande om års 2019 fiskekvot i Östersjön
2018-07-05 Yttrande om vattenvård inom Torneälvs vattendistrikt
2018-05-25 Yttrande om Rautuvaara och Hannukainen gruvindustrimområdens delgeneralplan
2018-04-26 Yttrande om kvotsystem för kommersiellt fiske i Finland
2018-02-26 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga
2018-01-19 Yttrande om miljötillstånd för HaparandaTorneå reningsverk 
Yttranden 2017
2017-11-06 Yttrande om MSB rapport om områden med betydande översvämningsrisk
2017-09-11 Yttrande om års 2018 fiskekvot i Östersjön
2017-03-28 Yttrande om förslag till Hannukainen gruvområde delgeneralplan i Kolari kommun
2017-02-28 Yttrande om förförordningar (Finland) som reglerar laxfisket
2017-02-24 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2017
Yttranden 2016
2016-09-07 Yttrande om fiskekvoter år 2017 på Östersjön
2016-08-22 Yttrande om Pello kommuns delgeneralplan för Palovaara vindkraftpark
2016-06-01 Yttrande om Hannukainen gruva bearbetningskoncession i Kolari kommun
2016-04-29 Yttrande om nationellt värdefulla landskapsområden i Finland
2016-04-13 Yttrande om vindkraftspark Reväsvaara delgenral plan i Ylitornio kommun
2016-01-15 Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga  2016
2016-02-17 Yttrande om omprövning av anläggningen Risuddens avloppsreningsverk
Yttranden 2015
2015-12-15 Yttrande om Rautuvaara avloppsreningsverk som rensar Ylläs avloppsvatten 
2015-12-10 Yttrande om tillståndsvillkoren för Kolari avloppsreningsverk
2015-12-04 Yttrande om bearbetningskoncession för Isovuoma torvbrytning i Övertorneå
2015-09-08 Yttrande om fiskemöjligheter på Östersjön under 2016
2015-07-10 Yttrande om Reväsvaara vindkraftspark miljökonsekvensbeskrivning
2015-06-01 Yttrande om tillstånd för fortsatt drift av Bottenvikens Reningsverk AB i Haparanda
2015-04-30 Yttrande om Torneälvs och Bottenvikens vattenförvaltningsplan 2016-2021
2015-04-30 Yttrande om Torneås och Haparandas översvämningsriskhanteringsplan
2015-02-05 Yttrande om Torneälvens fiskestadga år 2015, förhandlingar med Sverige
2015-01-26 Yttrande om generalplanen för vindkraftbygge i Enontekis kommun, Finland
Yttranden 2014
2014-12-04 Yttrande om miljökonsekvensbedömningsprogram för Reväsvaara vindkraftspark i Ylitornio kommun
2014-10-15 Yttrande om Haparandas riskhanteringsplan (översvämning)
2014-09-18 Yttrande om Östersjöns laxkvot år 2015
2014-07-04 Yttrande om MKB angående Palovaara -Ahkiovaara vindkraftspark i finska Pello
2014-07-04 Yttrande om Haparanda reningsverk miljötillstånd
2014-06-27 Yttrande om Neova AB:s Isovuoma torvproduktion i Övertorneå
2014-06-27 Yttrande om Kaunisvaara miljötilltåndsansökan
2014-06-13 Yttrande om miljötillstånd till Leväjänkkä torvbrytningsområde
2014-05-23 Yttrande om förslag till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan
2014-02-28 Yttrande om Finlands nationella laxstrategi
2014-02-07 Yttrande om gruvdistriktsansökan till Tukes
2014-02-05 Yttrande om förhandlingarna med Sverige om Torne älvs fiskeområde
2014-02-03 Yttrande om propositionen till en ny fiskelag i Finland
Yttrande 2013
2013-11-25 Yttrande om Northlands Hannukainen gruva MKB
2013-09-23 Yttrande om Norrbottens vattenförsörjningsplan
2013-09-16 Yttrande om laxkvoten på Östersjön år 2014 
2013-08-23 Yttrande om delgeneralplan för Torneå Röyttä vindkraftspark
2013-08-16 Yttrande om MKB-rapport för Outokumpu LNG-terminal
2013-06-04 Yttrande om arbetsprogram och väsentliga frågor på Torneälvens vattendistrikt
2013-02-07 Yttrande om MKB-program för Outokumpu LNG-terminal
2013- 02-01 Yttrande om fiskestadga för Torneälven 2013 och förhandlingarna med Sverige
2013-01-14 Yttrande om miljötillståndsansökan för Pello avloppsreningsverk
2013-01-14 Yttrande om miljötillståndsansökan för Ylitornio avloppsreningsverk
Yttrande 2012
2012-12-20 Recipientkontrollplan på Torne-Muonioälven under 2013-2018, yttrande
2012-12-05 Begränsandet av fiske på Östersjön
2012-10-15 Tillstånd för Kaunisvaara gruvan
2012-09-10 Miljötillstånd för Ylläs avloppsreningsverk
2012-09-07 Års 2013 fiske på Östersjön
2012-08-23 Haparanda översiktsplan
2012-08-21 Gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivningar
2012-05-22 Leveäniemi dagbrottstömningen i Kiruna
2012-04-30 God havsmiljö
2012-03-16 Röyttä vindkraftsparks delgeneralplan
2012-03-01 Muonio Särkijärvis fiskodlingsanstalt
2012-02-09 Om Jokivuoma torvbrytningsområde
Yttranden 2011

2011-02-02 Översiktsplan Pajala kommun
2011-03-25 Mielmukkavaaras detaljplan
2011-04-26 Järnmalmgruvan Hannukainens MKB
2011-06-27 Områden med betydande översvämningsrisk i Lappland​
2011-05-03 Fisket i Torneälvens fiskeområde
2011-10-14 Västra Lapplands landskapsplan
2011-12-02 Fiskestadgan för Torneälvs fiskeområde
2011-12-07 Om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Östersjöns laxbestånd