Yttranden 2011-2013

Yttranden 2013

2013-11-25 Yttrande om Northlands Hannukainen gruva MKB
2013-09-23 Yttrande om Norrbottens vattenförsörjningsplan
2013-09-16 Yttrande om laxkvoten på Östersjön år 2014 
2013-08-23 Yttrande om delgeneralplan för Torneå Röyttä vindkraftspark
2013-08-16 Yttrande om MKB-rapport för Outokumpu LNG-terminal
2013-06-04 Yttrande om arbetsprogram och väsentliga frågor på Torneälvens vattendistrikt
2013-02-07 Yttrande om MKB-program för Outokumpu LNG-terminal
2013- 02-01 Yttrande om fiskestadga för Torneälven 2013 och förhandlingarna med Sverige
2013-01-14 Yttrande om miljötillståndsansökan för Pello avloppsreningsverk
2013-01-14 Yttrande om miljötillståndsansökan för Ylitornio avloppsreningsverk

Yttranden 2012

2012-12-20 Recipientkontrollplan på Torne-Muonioälven under 2013-2018, yttrande
2012-12-05 Begränsandet av fiske på Östersjön
2012-10-15 Tillstånd för Kaunisvaara gruvan
2012-09-10 Miljötillstånd för Ylläs avloppsreningsverk
2012-09-07 Års 2013 fiske på Östersjön
2012-08-23 Haparanda översiktsplan
2012-08-21 Gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivningar
2012-05-22 Leveäniemi dagbrottstömningen i Kiruna
2012-04-30 God havsmiljö
2012-03-16 Röyttä vindkraftsparks delgeneralplan
2012-03-01 Muonio Särkijärvis fiskodlingsanstalt
2012-02-09 Om Jokivuoma torvbrytningsområde

2011

2011-02-02 Översiktsplan Pajala kommun
2011-03-25 Mielmukkavaaras detaljplan
2011-04-26 Järnmalmgruvan Hannukainens MKB
2011-06-27 Områden med betydande översvämningsrisk i Lappland​
2011-05-03 Fisket i Torneälvens fiskeområde
2011-10-14 Västra Lapplands landskapsplan
2011-12-02 Fiskestadgan för Torneälvs fiskeområde
2011-12-07 Om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Östersjöns laxbestånd