Översvämningsrisker

Förebyggande åtgärder mot översvämningar och miljöolyckor i det gemensamma avrinningsdistriktet är central del i gränsälvsöverenskommelsen.  I Gränsälvskommissionens uppgifter ingår att främja samordningen av de finska och svenska myndigheternas och kommunernas arbete med planer för att förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna.​

De huvudsakliga samarbetsparterna är kommunerna i området, räddningstjänsten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Lapplands NTM-central i Rovaniemi.

I syfte att bistå den andra partens myndigheter får företrädare för de myndigheter som deltar i översvämningsbekämpning överskrida riksgränsen när det är nödvändigt att vidta praktiska åtgärder för att avvärja överhängande risk för översvämningsskador vid gränsälvarna.

SMHIs varningar och meddelanden 2023-05-15, läs på SMHI här

Haparanda riskhanteringsplan för hantering av översvämningsrisker: https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/om-oss/nyheter-och-press/nyheter—norrbotten/2022-01-20-ny-riskhanteringsplan-for-hantering-av-oversvamningsrisker-i-haparanda.html

Sammanfattning på finska: https://www.lansstyrelsen.se/download/18.792af7217dc282214353dfc/1642601333723/Bilaga%209_Sammanfattning_Finska.pdf

Översvämningsdirektiv

Enligt EU:s direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker ska man redovisa de områden där översvämningar kan medföra stora skador. Över dessa översvämningskänsliga områden utarbetas kartor och planer för hanteringen av översvämningsriskerna. Översvämningsdirektivet genomförs i Sverige genom en förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). MSB är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med Länsstyrelserna.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:288:0027:0034:SV:PDF

Sverige och Finland hade ett gemensamt projekt ”Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälv”. Projektet slutade våren 2012. Slutrapport heter Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.18286!Hydrologi_nr_115_2011_detaljerad_%C3%B6versv%C3%A4mningskartering_i_nedre_Torne%C3%A4lven.pdf