Tulvariskit


Tulva- ja ympäristövahinkojen torjunta yhteisellä vesialueella on keskeinen osa rajajokisopimusta. Rajajokikomission tulee edistää sopimuspuolten viranomaisten ja kuntien suunnittelutyön yhteensovittamista tulva- ja ympäristövahinkojen torjumiseksi rajajoissa. Keskeiset yhteistyötahot ovat alueen kunnat, Lapin ELY-keskus sekä Ruotsista Norrbottenin lääninhallitus ja Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ja muut pelastusviranomaiset.

Avustaakseen naapurimaan viranomaisia voivat tulvantorjuntaan osallistuvat viranomaiset, tai heidän edustajansa, ylittää valtakunnanrajan silloin kun on tarpeen alkaa käytännön toimiin välittömän tulvavaaran torjumiseksi rajajoessa.

Tulvariski loppuviikolla Tornionjokilaaksossa 15.5.2023, lue lisää SYKEN:n vesi.fi-sivustolta

Tornionjoen tulvariskien hallintasuunnitelma 2022-2027 avaa täältä https://www.vesi.fi/tornionjoen-muonionjoen-vesistoalueen-tulvariskien-hallintasuunnitelma/

Uusi tulvariskien varautumisopas Tornionlaaksoon, ohjeita tulvatilanteiden torjumiseen ja haittojen vähentämiseen:

Tulvadirektiivi

​EU:n tulvadirektiivi (2007/60/EY) velvoittaa jäsenvaltiot arvioimaan alustavasti tulvariskit sekä laatimaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja ja tulvariskien hallintasuunnitelmia. Direktiivi on Suomessa toimeenpantu lailla ja asetuksella tulvariskien hallinnasta. Ruotsissa vastaavat säädökset ovat Förordning om översvämningsrisker ja Föreskrifter om länsstyrelsens planer för hantering av översvämningsrisker.

Tornionjoen alaosaa koskeva Suomen ja Ruotsin yhteinen tulvakartoitushanke päättyi keväällä 2012. Lue SMHI:n loppuraportti: Yksityiskohtainen tulvakartoitus Tornionjoen alajuoksusta

Tulvasuojelukeinot ja hulevedet

Tulvavesiä voidaan pidättää metsissä, soilla ja pelloilla. Maankäytön ohjauksella voidaan varmistaa rakennusten ja toimintojen kestävyys myös ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen. Hulevedet ovat maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettava sade- tai sulamisvesiä. Kuntaliitto julkaisi vuonna 2012 Hulevesioppaan, joka on tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, pelastuslaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille ja tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille.

Hulevesioppaan päivitetyt luvut lainsäädännön muutoksista löytyvät osoitteesta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1829-hulevesioppaan-paivitetyt-luvut-lainsaadannon-muutosten-osalta