Vesienhoito

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomission  tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin viranomaisyhteistyötä sellaisten ohjelmien, suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi, joiden tarkoituksena on vesiympäristön tilatavoitteiden  saavuttaminen sekä vesien tilan seuraaminen.​ Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausuntoja lupa-asiassa tai hakea valittamalla muutosta lupa-asiaan, jos toimet vaikuttavat rajajokiin tai rannikkovesialueiden tilaan.​

Komissio vastaa siitä, että rajajokisopimuksessa mainituista ohjelmista ja suunnitelmista tiedotetaan yhdessä ja pidetään yhteisiä kuulemistilaisuuksia.

Yhteistarkkailu

Tornion- ja Muonionjoen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto 2022. Julkaistu 28.9.2023

Vesienhoidon suunnitelmat 2022-2027:

Julkaisu Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot:

Tornionjoen vesienhoitoalueen toimenpideohjelma vuosille 2022–2027: https://www.doria.fi/handle/10024/185055

Julkaisu  Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 : Osa 2: suunnittelussa käytetyt menetelmät ja periaatteet

Jätevedet

Rajaokikomissio tuotti yhteistyössä alueen kuntien kanssa Tornionlaaksoon jätevesiselvityksen. Lue raportti alla:

Vesipuitedirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. ​Suomessa ja Ruotsissa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin.

Vaikuta vesiin, lisätietoa Ympäristö.fi-sivulla: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin

Natura 2000 -alueet

Tornionjoen kansainvälinen vesistöalue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan. Natura 2000 ja Lappi

Seminaarit ja vesiparlamentit vuosina 2023-2011

Tornionlaakson vesiparlamentti 2023 Torniossa 23.11.2023

Merituulivoimaseminaari

Merituulivoimaseminaari Haaparannnalla 22-23.3.2023 -kutsuvieraille

Lohiseminaari Lappeassa 10.6.2019

​​Tornionjoen Vesiparlamentti 2017 Torniossa 25.10.2017

​Haaparannalla 23.5.2017 YK:n alainen UNECEN rajavesistöseminaari

 ​Kuntaseminaari 28.-29.9.2016 Muoniossa Oloksella

Tornionjoen vesiparlamentti 2015 3.-4.11.2015 TORNIOSSA

LOHI- JA VESIPARLAMENTTI 11.-12.11.2014

VESIPARLAMENTTI HAAPARANTA 6.11.2013

​VESIPARLAMENTTI YLLÄS 26.10.2012

Viranomaisseminaari 19.-20.1.2012 Haaparannalla

VESIPARLAMENTTI PAJALA 2.11.2011