FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1

Yttrande

Finsk-svenska gränsälvskommissionens yttrande från och med år 2011

 

   

2022 

Yttrande om MKB angående Halla-havsvindkraftpark 2022-10-21

Yttrande om ändringsförslag till fiskelagen (Finland) 2022-10-14

Yttrande om Hannukainen gruvatillstånd 2022-08-31

Yttrande om en planerad vindkraftpark till hav i Kalix kommun 2022-08-12 

Yttrande om ändringar till en förordning om nätfiske efter sik  2022-04-22

Yttrande om Torneälvens fiskestadga, svar till HaVs yttrandebegäran 2022-03-11 

Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2022-01-25 

2021

Yttrande om Viscariagruvans gränsöverskridande samråd i MKB-processen 2021-11-12 

Yttrande  angående Kaunis Iron miljötillståndsansökan och MKB Tapuli, Palotieva och Sahavaara dagbrott 2021-11-08

Yttrande om Haparanda översvämningsriskhanteringsplan 2021-10-04 

Yttrande om MKB angående Talgas planerade grafitgruva 2021-10-04  

Yttrande om Outokumpu miljötillståndsansökan 2021-09-17 

Yttrande om delgeneralplan för Reväsvaara vindkraftspark 2021-08-25

Yttrande om planer till återstart av Viscarias koppargruva i Kiruna 2021-07-02  

Yttrande om förslag till förvaltningsplan för Torneälvs översvämningsrisker 2021-05-21

Yttrande om förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 2021-05-12 

Yttrande om vattenförvaltningsplaner för Torneälv och Bottenviken 2021-04-28

Yttrande om delvis återkallande av Kaunis Iron AB:s tillstånd 2021-03-03

Yttrande om Talgas planerad grafitgruva i Kiruna 2021-02-19

Yttrande om eventuella behov att göra förändringar i fiskestadgan 2021-01-12

2020

Yttrande angående nationellt värdefulla landskapsområden (Finland) 2020-12-21

Yttrande angåede Haparanda riskhanteringsplan 2020-12-17

Yttrande angående Torneå Karhakkamaa vindkraftspark 2020-10-12

Yttrande angående förslag till laxfiskekvoten år 2021 på Östersjön 2020-09-10 

Yttrande angående Outokumpuverkens miljö- och vattenhushållningstillstånd 2020-08-04

Yttrande angående vattenförvaltningsutredningen ”En utvecklad vattenförvaltning" 2020-06-15

Gränsälvskommissionens andra yttrande om fiskestadgan 2020, 2020-03-03

Yttrande om Pajala avloppsreningsverk miljötillstånd 2020-02-17

Yttrande om Mattila vattenskyddsområde 20200214

Yttrande gällande miljökonsekvensbedömningen om planerat nytt smältverk i Torneå 2020-01-08

2019

Yttrande angående Torneälvens fiskestadga år 2020_ 2019-12-16

Yttrande_Viktiga_frågor_Bottenvikens_vattendistrikt_2021-2027_2019-10-31

Yttrande om ekonomisk säkerhet av Tapuli gruva och Kaunisvaara anrikningsverk 2019-07-01

Yttrande angående Talga Graphene AB samrådsmaterial av graffitgruva i Kiruna 2019-07-01 

Yttrande Kolari reningsverk tillståndsansökan 2019-06-27 

Yttrande Pajala reningsverk 2019-05-10

Yttrande om Kaunis Iron MKB-processen i Pajala 2019-03-06

Yttrande (nr 2) om Torneälvens fiskestadga 2019-02-26

Yttrande om Hannukainen gruva tillståndsansökan enligt miljö- och vattenlagen 2019-02-22

Yttrande om Torneälvens fiskestadga 2019-01-25

Yttrande om Torne-Muonioälvars recipientkontroll 2019-01-17

2018

Yttrande om delvis återkallelse av tillstånd till gruvverksamhet i Pajala 2018-12-12

Yttrande om förordningsförslag i det kommersiella fisket i Finland 2018-11-30

Yttrande om planerade fiskelagsförändringar i Finland 2018-11-01

Yttrande om års 2019 fiskekvot i Östersjön 2018-09-12

Yttrande om vattenvård inom Torneälvs vattendistrikt 2018-07-05

Yttrande om Rautuvaara och Hannukainen gruvindustrimområdens delgeneralplan 2018-05-25

Yttrande om kvotsystem för kommersiellt fiske i Finland 2018-04-26

Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2018-02-26

Yttrande om miljötillstånd för HaparandaTorneå reningsverk  2018-01-19

2017

Yttrande om MSB rapport om områden med betydande översvämningsrisk 2017-11-06

Yttrande om års 2018 fiskekvot i Östersjön 2017-09-11

Yttrande om förslag till Hannukainen gruvområde delgeneralplan i Kolari kommun 2017-03-28

Yttrande om förordingar (Finland) som reglerar laxfisket 2017-02-28

Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga 2017, datum 2017-02-24

2016

Yttrande om fiskekvoter år 2017 på Östersjön 2016-09-07

Yttrande om Pello kommuns delgeneralplan för Palovaara-vindkraftpark 2016-08-22

Yttrande om Hannukainen gruva bearbetningskoncession i Kolari kommun 2016-06-01

Yttrande om nationellt värdefulla landskapsområden i Finland 2016-04-29

Yttrande om vindkraftspark Reväsvaara delgenral plan i Ylitornio kommun 2016-04-13

Yttrande om förhandlingarna mellan Finland och Sverige angående Torneälvens fiskestadga  2016. 2016-01-15

Yttrande om omprövning av anläggningen Risuddens avloppsreningsverk 2016-02-17

2015

Yttrande om Rautuvaara avloppsreningsverk som rensar Ylläs avloppsvatten 2015-12-15

Yttrande om tillståndsvillkoren för Kolari avloppsreningsverk 2015-12-10

Yttrande om bearbetningskoncession för Isovuoma torvbrytning i Övertorneå 2015-12-04

Yttrande om fiskemöjligheter på Östersjön under 2016  2015-09-08

Yttrande om Reväsvaara vindkraftspark miljökonsekvensbeskrivning 2015-07-10

Yttrande om tillstånd för fortsatt drift av Bottenvikens Reningsverk AB i Haparanda 2015-06-01

Yttrande om Torneälvs och Bottenvikens vattenförvaltningsplan 2016-2021, utgiven 2015-04-30

Yttrande om Torneås och Haparandas översvämningsriskhanteringsplan 2015-04-30

Yttrande om Torneälvens fiskestadga år 2015, förhandlingar med Sverige 2015-02-05

Yttrande om generalplanen för vindkraftsutbyggnad i Enontekis kommun, Finland 2015-01-26

2014

Yttrande om miljökonsekvensbedömningsprogram för Reväsvaara vindkraftspark i Ylitornio kommun 2014-12-04

Yttrande om Haparandas riskhanteringsplan (översvämning) 2014-10-15

Yttrande om Östersjöns laxkvot år 2015 2014-09-18

Yttrande om MKB angående Palovaara -Ahkiovaara vindkraftspark i finska Pello 2014-07-04

Yttrande om Haparanda reningsverk miljötillstånd 2014-07-04

Yttrande om Neova AB:s Isovuoma torvproduktion i Övertorneå 2014-06-27

Yttrande om Kaunisvaara miljötillståndsansökan 2014-06-25

Yttrande om miljötillstånd till Leväjänkkä torvbrytningsområde 2014-06-13

Yttrande om förslag till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2014-05-23

Yttrande om Finlands nationella laxstrategi 2014-02-28

Yttrande om gruvdistriktsansökan till Tukes 2014-02-07

Yttrande om förhandlingarna med Sverige om Torne älvs fiskeområde 2014-02-05

Yttrande om propositionen till en ny fiskelag i Finland 2014-02-03

2013

Yttrande om Northlands Hannukainen gruva MKB 2013-11-25

Yttrande om Norrbottens vattenförsörjningsplan 2013-09-23

Yttrande om laxkvoten på Östersjön år 2014  2013-09-16

Yttrande om delgeneralplan för Torneå Röyttä vindkraftspark 2013-08-23

Yttrande om MKB-rapport för Outokumpu LNG-terminal 2013-08-16

Yttrande om arbetsprogram och väsentliga frågor på Torneälvens vattendistrikt 2013-06-04

Yttrande om MKB-program för Outokumpu LNG-terminal 2013-02-07

Yttrande om fiskestadga för Torneälven 2013 och förhandlingarna med Sverige 2013-02-01

Yttrande om miljötillståndsansökan för Pello avloppsreningsverk 2013-01-14

Yttrande om miljötillståndsansökan för Ylitornio avlopssreningsverk 2013-01-14

2012

Recipientkontrollplan på Torne-Muonioälven under 2013-2018, yttrande 2012-12-20

Begränsandet av fiske på Östersjön 2012-12-05

Tillstånd för Kaunisvaara gruvan 2012-10-15

Miljötillstånd för Ylläs avloppsreningsverk 2012-09-10

Års 2013 fiske på Östersjön 2012-09-07

Haparanda översiktsplan 2012-08-23

Gränsöverskridande miljökonsekvensbeskrivningar 2012-08-21

Leveäniemi dagbrottstömningen i Kiruna 2012-05-22

God havsmiljö 2012-04-30

Röyttä vindkraftsparks delgeneralplan 2012-03-16

Muonio Särkijärvis fiskodlingsanstalt 2012-03-01

Om Jokivuoma torvbrytningsområde 2012-02-09

2011

Översiktsplan Pajala kommun 2011-02-02

Mielmukkavaaras detaljplan 2011-03-25

Järnmalmgruvan Hannukainens MKB 2011-04-26

Områden med betydande översvämningsrisk i Lappland 2011-06-27

Fisket i Torneälvens fiskeområde 2011-05-03

Västra Lapplands landskapsplan 2011-10-14

Fiskestadgan för Torneälvs fiskeområde 2011-12-02

Om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Östersjöns laxbestånd 2011-12-07