SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Vesipuitedirektiivi

Vesienhoito

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomission  tehtävänä on edistää

Suomen ja Ruotsin viranomaisyhteistyötä sellaisten ohjelmien, 

suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi, 

joiden tarkoituksena on vesiympäristön tilatavoitteiden 

saavuttaminen sekä vesien tilan seuraaminen.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausuntoja lupa-asiassa

tai hakea valittamalla muutosta lupa-asiaan, 

jos toimet vaikuttavat rajajokiin tai rannikkovesialueiden tilaan.

Komissio vastaa siitä, että rajajokisopimuksessa mainituista

ohjelmista ja suunnitelmista tiedotetaan yhdessä

ja pidetään yhteisiä kuulemistilaisuuksia.

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011,

suomi+ruotsi

Vesipuitedirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. ​Suomessa ja Ruotsissa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin. Lue lisää »

Komissiolla on oikeus vahvistaa tai hylätä vesienhoitoaluetta

koskevia suunnitelmia tai ohjelmia. Komissio saa tehdä

aloitteita ja antaa lausuntoja vesienhoitoalueen

vesiä koskevissa asioissa.

Komission toimialue on Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, joka yhdessä Ruotsin kanssa kattaa

Tornionjoen vesistöalueen ja Tornionjoen suun edustan merialueen.

Suurimmat joet ovat Tornionjoki ja Muonionjoki.

Tietoa vesien tilasta, lue tästä »

Vesienhoidon kuuleminen on menossa 14.5.2021 saakka.

Lue lisää tästä » 

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitoalueen

vesienhoito-ohjelmaksi, avaa tästä »

Rajajokikomission lausunto suunnitelmiin, avaa tästä »

Vesistötarkkailuraportti Tornion-Muonionjoki 09/2019, avaa »

Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 Tornionjoella. Lue suunnitelmat suomeksi » ruotsiksi » meänkielellä » ja pohjoissaameksi »


Vesilait ja vesienhoito

Tornionjoen vesienhoitosuunnitelma 2016-2021 hyväksytty. Valtioneuvoston päätös täällä »

​Tornionjoen vesienhoitosuunnitelma,

avaa tästä »

Tornion-Muonionjokien vesistötarkkailuraportit

2016, 2015, 2014

Vattenkartan-palvelu antaa tietoa kolmen maan vesien tilasta, avaa kartta »

Lapin pintavesien tila

Avaa Suomen vesikartta tästä »

Ympäristöluvat ja YVA

Suomessa vesiasioissa lupaviranomaisena on Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI). Ruotsissa Norrbottenin lääninhallitus ja Uumajan ympäristötuomioistuin.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on Ruotsissa aina osana ympäristölupamenettelyä. Suomessa  suuret hankkeet käsitellään erillisessä YVA-menettelyssä, jonka yhteysviranomaisena

ovat pääosin ELY-keskukset.

Rajat ylittävissä hankkeissa kuullaan aina osallisia koko vaikutusalueella.

Tarvitaanko ympäristölupa?(ympäristö.fi) »

Vesivarojen käyttö ja hoito (Lapin ELY-keskus) »

Pohjois-Suomen aluehallinto-

virasto (PSAVI) »

YVA-menettely Suomessa »

YVA-lisätietoa Ruotsista

​Lisätietoa ympäristöön vaikuttavista toimista Norbottenissa

Ruoppaus Norrbottenin alueella

Ruoppaus Suomessa »

Alue ja viranomaiset

Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue.  

Aluekarttoja

Norrbottenin lääninhallitus

Lapin ELY-keskus »

Tornionjoen vesiparlamentti

Perämeren alueen vesiviranomaiset (Ruotsi)

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) »