FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1

Aelvoeversvaemning.JPG

Översvämningsskydd

Förebyggande åtgärder mot översvämningar och miljöolyckor i det gemensamma avrinningsdistriktet är central del i gränsälvsöverenskommelsen.  

 

I Gränsälvskommissionens uppgifter ingår att främja samordningen av de finska och svenska myndigheternas och kommunernas arbete med planer för att förebygga översvämnings- och miljöolyckor i gränsälvarna.

De huvudsakliga samarbetsparterna är kommunerna i området, räddningstjänsten, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Lapplands NTM-central.  

 

I syfte att bistå den andra partens myndigheter får företrädare för de myndigheter som deltar i översvämningsbekämpning överskrida riksgränsen när det är nödvändigt att vidta praktiska åtgärder för att avvärja överhängande risk för översvämningsskador vid gränsälvarna. 

Översvämningsguiden för Tornedalen är färdig, öppna här »

SMHI:s dagaktuella flödesläge i Sverige, läs här »

 

Gränsälvsöverenskommelsen (Sverige)

 

Gränsälvsöverenskommelsen (på finska)

Gränsälvsöverenskommelsen, publikation av

Jord- och skogsbruksministeriet fi+ sve, 2011

http://fsgk.se/img/P4291929-3-2.png

http://fsgk.se/img/Pikkuniva_Koenkaemaeeno_0806-2.png

http://fsgk.se/img/P4231839-2-2-2.png 

Översvämningsdirektivet

Enligt EU:s direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker (2007/60/EG) ska man redovisa de områden där översvämningar kan medföra stora skador. Över dessa översvämningskänsliga områden utarbetas kartor och planer för hanteringen av översvämningsriskerna.

Översvämningsdirektivet genomförs

i Sverige genom en förordning om översvämningsrisker (SFS 2009:956). MSB är ansvarig myndighet och genomför arbetet i nära samarbete med Länsstyrelserna.

Direktivet genomförs i Finland genom lag om hantering av översvämningsrisker.

 

Skyddsåtgärder mot översvämningar

Traditionella skyddsåtgärder mot översvämningar är reglering av vattendragen, rensning och invallning.

 

Med hjälp av skogar, våtmarker, åkrar och effektiv vattenreglering kan avrinningen av ytvatten minskas.

Genom styrning av markanvändningen kan man försäkra sig om att byggnader och bedrivandet av olika typer av verksamhet kan fortgå även med hänsyn till klimatförändringens effekter.  

Mer info på MSB, läs här »

Arbetet för översvämningsskydd

 

Riskhanteringsplan gällande översvämningsrisk i Haparanda, samråd till 2015-05-16, läs här »

Hanteringsplan på Torne-Muonioälvens översvämningsrisker, samråd avslutade 2015-03-31, läs NTM-centralens svenskspråkiga sammanfattning här »

Risker för överssvämningen minskas med samarbete, läs pressmeddelande »

MSB har regeringens uppdrag att förse landets kommuner och länsstyrelser med översiktlig kartläggning av översvämningsområden

Läs mer »

Haparanda är ett av riskområdena enligt MSB

Läs mer »   

Torneå är ett av riskområdena.

Finlands Jord- och skogsbruksministerium nominerade 21 översvämningsområden i landet

Läs mer (på finska) »

Sverige och Finland hade ett gemensamt projekt "Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torneälv". Projektet slutade våren 2012.

Läs resultat på SMHI » 

Läs slutrapporten »

Läs projektplan »