FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Seminarier och vattenparlament Arkiv Projekt

Seminarier och Tornedalens vattenparlament

Tornedalens vattenparlament den 25 oktober 2017

Plats Park-hotell i Torneå, Finland.

Seminarieprogram se här »

Presentationer 2017-10-25

(på originalspråk, en del är på finska och på engelska)

Johan Antti, Gränsälvskommissionen/länsstyrelsen i Norrbotten

Jakob Granit, Havs och vattenmyndigheten

Lea Kauppi, Finlands miljöcentral

Kari Kinnunen, Gränsälvskommissionen

Jeffrey Dudas presentation visades endast i seminariet.

Micael Bredefeldt, länsstyrelsen i Norrbotten

Eva Westin, ÅF Infrastructure

Risto Romakkaniemi, Lapplands NTM-central

Lisa Lundstedt, länsstyrelsen i Norrbotten

Jukka Ylikörkkö, Lapplands NTM-central

Niina Karjalainen, NTM-central och Henrik Larsson, länsstyrelsen

Atso Romakkaniemi, Luke och Stefan Palm, SLU

UNECE gränsvattenseminariet den 23 maj 2017

Gränsälvskommissionen arrangerade FN:s UNECE gränsvattenseminarium för inbjudna den 23 maj i Haparanda.

Läs mer » 

Här finns en del av presentationerna: Francesca Bernardini Johan Antti  Timo Jokelainen Seppo Rekolainen

Se bild »

Kommunseminariet 28.-29.9.2016 i Muonio Olos

Programmet 2016, öppna här »

PRESENTATIONERNA (OBS, EN DEL ENDAST PÅ FINSKA)

Onsdagen den 28 september 2016

Välkommen till Muonio, Heikki Kauppinen Muonio

Gränsvattenöverenskommelser och deras betydelse för området och befolkningen, Kari Kinnunen

Yhtheinen Väylä, yhtheinen laakso, Bengt Niska (ingen skriftlig version )

Gränsälvsöverenskommelsen, Jord- och skogsbruksministeriets synvinkel, Kai Kaatra

Tre kommuner gjorde en gemensam fisketurismstrategi -vad pågår nu? Johanna Koivumaa, Kolari

Tornedalens förutsättningar för fisketurismen och för turismen året runt, Mauri Kylmämaa, Kolari

Att vara företagare på glesbygden och höra till minoriteten, ViviAnn Labba Klemensson

Fisketurismens framtid, synvinkel på svenska sidan av  Torneälven, Lars Munk

Torsdag den 29.9.2016

Torneälvens vandringsfiskstammar 2016, Atso Romakkaniemi

Sveriges lax- och öringsstrategi, Jens Persson

Naturprodukter från norr - hur ge respons till världens och turisternas efterfråga, Anne Ristioja

Torneälvens internationella vattendistrikt. Gränsöverskridande vattenförvaltning  2016 -2021, publikation på   finska » , meänkieli » , svenska » , nordsamiska »

Projekt "Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020", Michael Lühr

Tornionlaakson kesäsiika, Markku Vaaraniemi

Freshabit LIFE IP -projekt på Naamijoki ,Mika Puustinen

Gränslöst LEADER-verksamhet, Nina-Maria Möykkynen

TORNEDALENS VATTENPARLAMENT 2015 I TORNEÅ

PROGRAM 2015, läs här »

Presentationerna (OBS, en stor del av presentationerna enbart på finska)

Tisdag den 3 november 2015

Inledningstal _Britt Marie Häggberg ordförande på Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Vattenvårdsplanen för 2016-2021_Pekka Räinä NTM-central

Samarbete vid planering av översvämningsriskhantering_Anna Kurkela NTM-central

Aktuellt på jord-och skogsbruksministeriet i Finland_Tapio Hakaste

Förvaltning av lax och öring och hur det kan utvecklas i Sverige_Håkan Carlstrand HaV

Tre års fridlysning på havsöring i Torne älv - vilka är resultat?_ Atso Romakkaniemi LUKE Finland

Strandskydd i förändring_Johanna Ersborg Strandskyddsdelegationen

Att bygga strandnära -finskt regelverk i fokus_Leena Ruokanen NTM-centralen

Onsdag den 4 november 2015

Hur återförvisa vandringsfiskar i Kemijoki älv_Kari Kivelä Kalastajan Savukoski förening

Aktuellt om Simojoki lax_Erkki Jokikokko LUKE

Laxdöd i Torneälven 2014-2015: hur kan man utreda och förebygga dödlighet i fortsättningen_Perttu Koski EVIRA

Miljörelaterade farliga ämnen i Östersjölax_Hannu Kiviranta Institutet för hälsa och välfärd

Tornedalens sommarsik -Interreg projekt_ Markku Vaaraniemi Pro sik förening

Blick på Freshabit Life -projekt på Naamijoki_Pertti Itkonen Forststyrelsen

Kustmynnande Vattendrag i Bottenviken, utveckling av metoder och ekologisk restaurering, samarbetsprojekt mellan Finland och Sverige_Marko Kangas NTM-central

LAX- OCH VATTENPARLAMENT DEN 11-12 NOVEMBER 2014

PROGRAM 2014, läs här »

PRESENTATIONERNA (OBS, EN DEL AV PRESENTATIONER ENBART PÅ FINSKA)

Tisdag den 11 november 2014

Presentation av Bottenvikens laxkommité (SALCOM)_Lassi Kontiosalo

Klimatförändrigens påverkan på laxbestånd_Jaakko Erkinaro

Tillståndet för Östersjöns laxbestånd_Tapani Pakarinen

Genetisk forskning om älvspecifik fiskreglering_Johan Ostergren

Laxdöden under sommaren 2014 -utgör fisksjukdomarna ett hot mot laxbestånd?_Perttu Koski

Erfarenheter från kvotbaserad reglering av laxfiske i Lainioälv sommaren 2014_Dan Blomkvist

Målsättning en god vattenstatus_Ingemar Perä

Förslag till Torneälvens vattenförvaltningsplan 2016-2021_Pekka Raina

Den gemensamma vattenvårdsplan för Torne-Muonioälvens vattendistrikt_Camilla Öhman

Onsdag den 12 november

Seminarieöppning_Stefan Mikaelsson

Regionalt samarbete i Östersjöns fiskefrågor (Baltfish) och verksamheten i praktiken_Orian Bondestam

Finlands nationella laxstrategi_Tapio Hakaste

Observationer kring finsk och svensk Östersjölaxpolitik_Simo Rundgren

ållbar förvaltning av de vilda Östersjölaxbestånden_Urban Sandberg

Reglering av fiske i Torneälv under 1971-2000_Östen Karlström

Utredning av kvotbaserad fiskereglering i Teno och Torneälvar_Pekka Keränen

Gruvindustrins påverkan på vattendrag_David Berggård

Beståndsbaserat fiske_Kalervo Aska

Lokalt ledd utveckling inom EU:s fiskeriprogram_Börje Rytiniemi

Vattenparlamentet i Haparanda, 2013-11-06

PROGRAM läs här »

PRESENTATIONERNA

Gränsälvskommissionen och Tornedalens Vattenparlament_Virve Sallisalmi

Klimatförändringen i Norden_Neitiniemi-Upola

(på finska)

Fjällandskapets utveckling i ett föränderligt klimat_Leif Kullman

Klimatförändringen -mätningarna på atmosfär och på jordytan_Osmo Aulamo (på engelska)

Klimatförändring och vattenresurser_Noora Veijalainen (på finska)

Om fiske och fiskekultur på Torneälven_ Kalervo Liisanantti_bilder Jaakko Heikkilä

Samisk kultur i en industrialiserad natur med klimatförändring_Stefan Mikaelsson

Urfolks observationer om klimatförändringen_Tero Mustonen (på finska)

Klimatgförändringen, regional klimatpolitik och konkreta projekt_Wolfgang Mehl

Klimatförändring och vattenvård i Lappland_Pekka Raina (på finska)

Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten_Micael Bredefeldt

Fiskdöden och vattenvård - när byarna själva vårdar vatten _Tero Mustonen (på finska)

Vattenparlamentet i Ylläs, 2012-10-26

PROGRAMMET här »

PRESENTATIONERNA

Vattenvård och åtgärderna på Torneälvens vattendistrikt på finska sidan_Pekka Raina

Vattenvård och åtgärder på Torneälvens svenska sida_ Bo Sundstrom

Rening av avloppsvatten och framtidsplan_Arto Seppala

Ny gruvamyndighet i Finland, TUKES_Eira Luokkanen

Aktuellt på Kaunisvaara och Hannukainen, Northland Resources_ Joanna Kuntonen

Myndighetskonferens den 19.-20. januari 2012

Gränsälvskommissionens roll/Luokkanen

HAV/ Karin Wall

Finska miljöministeriet/Tuire Taina

Umeå tingsrätten/Leijon och Ögren

Jord- och skogsbuksministeriet /Kemppainen

Regionförvaltningsverket i Norra Finland /Kantola och Itkonen

Naturvårdsverket/Egon Enocksson

Vattenparlamentet i Pajala 2011-11-02

Läs presentationerna här »