FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
NATURA 2000

Natura 2000

Torneälvens avrinningsdistrikt hör till Natura 2000-området.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU.

Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Euroopan yhteisöjen neuvosto päätti vuonna 1992 antamallaan luontodirektiivillä perustaa yhtenäisen

eurooppalaisen ekologisen verkoston, Natura 2000 -verkoston.

Natura 2000 -arter i Laplands kommuner

Laplands Natura 2000

Tornio-Muonioälvens natur

Bottenvikens öar

Norrbotten och Natura 2000

Naturskydd i Sverige

Natura 2000 i Sverige