FSGK Kommissionen Aktuellt Vattenvård Översvämning Naturskydd Fiske Yttrande Kontakt Vattenråd VRO1
Historia Kartor
Historia

 

År 1971 upprättade Finland och Sverige en överenskommelse om det finsk-svenska gränsälvsområdet. Gränsälvsöverenskommelsens syfte var att trygga möjligheten för människorna på båda sidor om älven att nyttja vattnet i gränsälvarna med sidogrenar. I överenskommelsen fanns bestämmelser om att en särskild kommission, Finsk-svenska gränsälvskommissionen, skulle tillämpa gränsälvsöverenskommelsen. Kommissionens kansli inrättades år 1972 i Haparanda vid Torne älv. Till kommissionens ständige sekreterare utsågs Wilhelm Haara.

Finsk-svenska gränsälvskommissionen hade långtgående befogenheter. I de nationella myndigheternas ställe, beslutade kommissionen, med stöd i gränsälvsöverenskommelsen, självständigt i tillstånds- och ersättningsfrågor i ärenden som rörde byggande i vatten, vattenreglering och skydd mot vattenförorening. I gränsälvskommissionens befogenheter ingick även utfärdande av fisketillstånd. Gränsälvskommissionens beslut kunde överklagas endast i ersättningsfrågor.

Vad förändrades 2010?

 

Den 1 oktober 2010 trädde en ny gränsälvsöverenskommelse i kraft. Den nya överenskommelsen innehåller tre betydande förändringar. För det första överfördes prövningen av tillståndsärenden till de nationella prövningsorganen i Sverige respektive Finland, vilket underlättades av likheterna i den svenska och den finska vatten- och miljölagstiftningen. Rättsäkerheten förbättrades när möjligheten att överklaga utvidgades till att, utöver ersättningsfrågorna, omfatta även besluten.

 

För det andra avvecklades den gamla gränsälvskommissionen och en ny Finsk-svensk gränsälvskommission inrättades. Den nya kommissionens huvudsakliga uppgift är att utveckla samarbetet i avrinningsområdet. Kommissionen är också remissinstans vid miljö- och tillståndsärenden. Därutöver följer kommissionen tillämpningen av överenskommelsen och ansvarar för att det informeras om aktuella vattenfrågor, som har betydande gränsöverskridande verkningar.

 

Som en tredje del i förändringarna sågs fiskebestämmelserna över. I överenskommelsen finns de grundläggande bestämmelserna om regleringen av fisket i Torne älvs fiskeområde. Närmare bestämmelser om fisket finns i en bilaga till överenskommelsen, Fiskestadga för Torneälvens fiskeområde, som är en integrerad del av överenskommelsen.

 

Fiskeområdet förändrades, när den del av fiskeområdet som ligger i Bottenviken på den svenska sidan om riksgränsen blev mindre. Tillämpningsområdet överensstämmer nu med Torneälvens vattenvårdsområde.

 

Tornionjoki - väylä valtakuntien välillä.

Uleåborg landsarkiv presenterar livet vid Torneälven från och med år 1809. OBS, innehållet bara på finska.

Till utställningen »

 

Gränsälvsöverenskommelsen (på svenska)

 

Gränsälvsöverenskommelsen (på finska)