SRRJK Komissio Ajankohtaista Vesienhoito Luonnonsuojelu Tulvasuojelu Kalastus Projektit Lausunnot Yhteystiedot
Vesipuitedirektiivi

Vesienhoito

Suomalais-ruotsalainen rajajokikomission  tehtävänä on edistää

Suomen ja Ruotsin viranomaisyhteistyötä sellaisten ohjelmien, 

suunnitelmien ja toimenpiteiden yhteensovittamiseksi, 

joiden tarkoituksena on vesiympäristön tilatavoitteiden 

saavuttaminen sekä vesien tilan seuraaminen.

Rajajokikomissiolla on oikeus antaa lausuntoja lupa-asiassa

tai hakea valittamalla muutosta lupa-asiaan, 

jos toimet vaikuttavat rajajokiin tai rannikkovesialueiden tilaan.

Komissio vastaa siitä, että rajajokisopimuksessa mainituista

ohjelmista ja suunnitelmista tiedotetaan yhdessä

ja pidetään yhteisiä kuulemistilaisuuksia.

Rajajokisopimus (Suomi)

Rajajokisopimus (Ruotsi)

Rajajokisopimus MMM:n julkaisu, 2011,

suomi+ruotsi

Komissiolla on oikeus vahvistaa tai hylätä vesienhoitoaluetta

koskevia suunnitelmia tai ohjelmia. Komissio saa tehdä

aloitteita ja antaa lausuntoja vesienhoitoalueen

vesiä koskevissa asioissa.

Komission toimialue on Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue, joka yhdessä Ruotsin kanssa kattaa

Tornionjoen vesistöalueen ja Tornionjoen suun edustan merialueen.

Suurimmat joet ovat Tornionjoki ja Muonionjoki.

Vesienhoito Tornionjoen vesistöalueella

Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 Tornionjoella. Lue suunnitelmat suomeksi » ruotsiksi » meänkielellä » ja pohjoissaameksi »

Tornionjoen vesienhoitosuunnitelma 2016-2021 hyväksytty. Valtioneuvoston päätös täällä »

Ehdotus Tornionjoen vesienhoitosuunnitelmaksi, avaa tästä »

Vattenkartan-palvelu antaa tietoa kolmen maan vesien

tilasta, avaa kartta »

Lapin pintavesien tila

Avaa Suomen vesikartta tästä »


Vesilait ja vesienhoito

SUOMESSA VOIMAAN UUSI VESILAKI 1.1.2012

Koko laki pdf-muodossa »

Vesienhoidon toimenpiteiden seuranta, ympäristöministeriön julkaisu avaa tästä »

Vesipuitedirektiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2000/60/EY) yhteisön vesipolitiikan suuntaviivoista tuli voimaan 22.12.2000. Direktiivin tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä koko EU:n alueella vuonna 2015.

Suomessa ja Ruotsissa direktiivi on pantu täytäntöön kansallisin säädöksin. Lue lisää »

Uudet vesienhoitosuunnitelmat laaditaan vuosille 2016-2021, Lapin ELY-keskus,

lue lisää»

Avaa PDF-tiedosto»

Ruotsin toimenpideohjelma täällä »

Pohjois-Kalotin vesiviranomaisryhmän kolmas kokous 16.-18.4.2013 Levillä. Lapin ELY-keskus vastasi kokouksen järjestelyistä.

Presentations

Trilateral working group for the harmonisation of the Water Framework Directive in the Northern Calotte, 3.phase (pdf, 527 kt)

Vanhemmat julkaisut

Toimenpideohjelmat Ruotsin

puolella, lue lisää »

Ympäristöluvat ja YVA

Suomessa vesiasioissa lupaviranomaisena on Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (PSAVI). Ruotsissa Norrbottenin lääninhallitus ja Uumajan ympäristötuomioistuin.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on Ruotsissa aina osana ympäristölupamenettelyä. Suomessa  suuret hankkeet käsitellään erillisessä YVA-menettelyssä, jonka yhteysviranomaisena

ovat pääosin ELY-keskukset.

Rajat ylittävissä hankkeissa kuullaan aina osallisia koko vaikutusalueella.

Tarvitaanko ympäristölupa?(ympäristö.fi) »

Vesivarojen käyttö ja hoito (Lapin ELY-keskus) »

Pohjois-Suomen aluehallinto-

virasto (PSAVI) »

YVA-menettely Suomessa »

YVA-lisätietoa Ruotsista

​Lisätietoa ympäristöön vaikuttavista toimista Norbottenissa

Ruoppaus Norrbottenin alueella

Ruoppaus Suomessa »

Alue ja viranomaiset

Tornionjoen kansainvälinen vesienhoitoalue.  

Aluekarttoja

Norrbottenin lääninhallitus

Lapin ELY-keskus »

Tornionjoen vesiparlamentti

Perämeren alueen vesiviranomaiset (Ruotsi)

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) »